Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN เงินเฟ้อ

ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับค่าเงินเฟ้อ และการคาดการณ์ GDP จะเติบโตหรือไม่

แรงกดดันจากโควิด-19 ในระยะนี้เริ่มลดลง แต่สิ่งที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจในปีนี้จึงเหลือเพียงความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อ และการเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้จะอยู่ที่ไม่เกิน 3...

เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงที่สุดในประวัติการณ์ โอกาสหรือความเสี่ยงของไทย

แม้ว่าไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวและตลาดการส่งออกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการของหลาย ๆ ประเทศ ทว่ายังมีคลื่นที่กำลังก่อตัวและมีแนวโน้มอย่างมากที่จะสะเทือนเศรษฐกิจในระยะยาว...

วิจัยกรุงศรี ชี้ Omicron สร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออาจเร่งขึ้นชั่วคราวในช่วงปลายปี

วิจัยกรุงศรีให้มุมมองต่อเศรษฐกิจไทยว่า การบริโภคและการส่งออกหนุนเศรษฐกิจฟื้นตัว การระบาดของไวรัส Omicron เพิ่มความไม่แน่นอนต่อเศรษฐกิจไทย ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤศจิกายนเ...