Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Collaborative Partnership for Sustainability

สรุปภาพรวมงาน ‘ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน’

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจ TCP จัดงานปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability) ภายในงานมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอก...

สรุปเนื้อหาจากเวทีระดมความเห็น 'สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมพลังขับเคลื่อนความยั่งยืน' ในงาน ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน

สรุป Key Takeaways จากงานเสวนา “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ในหัวข้อ “สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมพลังขับเคลื่อนความยั่งยืน”...

rPET นวัตกรรมเปลี่ยนโลก สร้างโอกาสใหม่ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

สรุปสาระสำคัญจากงาน ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability) ในหัวข้อ "rPET นวัตกรรมเปลี่ยนโลก สร้างโอกาสใหม่ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุน...

นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืน

สรุปสาระสำคัญจากงาน ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability) ในหัวข้อ "นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งย...

ความยั่งยืน: กุญแจสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยและการสร้างคุณค่ารูปแบบใหม่

สรุปสาระสำคัญจากงาน ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability) ในหัวข้อ “ความยั่งยืน: กุญแจสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยและการสร้างคุ...