LATEST IN EV Charge Station

กฟน. และ CP ALL ทดลองตั้งสถานีชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่ 7-Eleven 2 สาขา

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ต่างเล็งเห็นถึงศักยภาพในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ จึงร่วมมือกันในการขับเคลื่อนกา...

JOB