Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN InnoSpace (Thailand)

แผนการช่วยเหลือ Startup ไทยในช่วงวิกฤต COVID-19 ของ Innospace ประเทศไทย

วิกฤต covid 19 ส่งผลกระทบต่อ Startup ค่อนข้างมาก หลายบริษัทต้องผันตัวไปหารายได้ทางอื่นนอกจากธุรกิจหลัก แต่พวกเขาก็ยังถือเป็นกำลังขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมที่มีความสำคัญของเศรษฐกิจ ซึ่...

InnoSpace ทุ่ม 50 ล้านบาท ตั้งกองทุน Bridge fund ช่วย Startup ฝ่าวิกฤต COVID-19

InnoSpace (Thailand) ทุ่มเงินกว่า 50 ล้านบาท ตั้งกองทุน Bridge fund เพื่อช่วยเหลือ Startup ที่ได้รับผลกระทบและให้ความสําคัญ Startup ที่มี Solution ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ใน...

InnoSpace และ Huawei ลงนามใน MoU ร่วมพัฒนา Ecosystem ให้กับ Startup ไทย

InnoSpace และ Huawei ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมและอีโคซิสเต็มสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย......

JOB