LATEST IN JMart

อีก 2 CVC ไทยจันวาณิชย์ และ J Venture ในเครือ JMart ประกาศลงทุนใน DeepSparks ธุรกิจพิจารณาสินเชื่อโดยใช้ AI

DeepSparks พึ่งประกาศได้รับทุนสนับสนุนจาก 500Tuktuks และล่าสุดในรอบการระดมทุนครั้งนี้ ก็เผยชื่ออีก 2 Corporate Venture Capital ของไทยที่ร่วมลงทุนด้วย นั่นคือ จันวาณิชย์ และ J Ventu...

JOB