Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN telemedicine

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ประกาศลงทุนกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐใน Startup iDoctor

เราอาจไม่ค่อยได้เห็นข่าวคราวของโรงพยาบาลไทยที่ประกาศลงทุนในธุรกิจ startup มากนัก หรือถ้ามีก็อาจไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูล ล่าสุด รพ.บํารุงราษฎร์ได้ออกมาประกาศเข้าซื้อหุ้น 30% ในบริษัท iD...

dtac ร่วมสนับสนุนโครงการ Home Health Care ของสำนักงานอาสากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดีแทคได้ร่วมสนับสนุนในโครงการ Home Health Care ของสำนักงานอาสากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยแพทย์จะทำการรักษาอาการผู้ป่วยผ่านการติดต่อทางหุ่นยนต์ ซึ่งเชื่อมต่อด้วยอิน...

JOB