Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN true5gtechtalk

True 5G Tech Talk : 5G จะขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมได้อย่างไร

สัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย True 5G Tech Talk ครั้งที่ 4 : 5G จะยกระดับภาคการเกษตรอย่างไร...

True 5G Tech Talk 5G พลิกโฉมอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยด้วย 5G

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนมุมมองถึงโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย ด้วยเทคโนโลยี 5G ในงานสัมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย True 5G Tech Talk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Retail หรือการค้...

True 5G Tech Talk : พลิกโฉมอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยด้วยเทคโนโลยี 5G

True 5G ร่วมกับ Huawei ASEAN ACADEMY และ Techsauce จัดงาน True 5G Tech Talk สัมมนา 5G พลิกโฉมประเทศไทย ในหัวข้อ Retail : เมื่อ 5G จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมค้าปลีก เมื่อธุรกิจค้าปลีก คือก...

JOB