Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN central-retail

Central Retail ปรับโครงสร้างใหม่ เตรียม IPO พร้อมถอน Robinson ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

Central Retail ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.โรบินสัน ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ Robinson ในราคาหุ้นละ 66.50 บาทจากผู้ถือหุ้นที่เหลือทั้งหมด เพื่อเป็นการเตร...

JOB