LATEST IN Digital ID

เตรียมบอกลาการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน! รัฐและเอกชนเร่งพัฒนา Digital ID ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อว่าทุกคนเคยเจอปัญหาเวลาที่จะต้องสมัครใช้บริการจากภาครัฐหรือเอกชน เมื่อเวลาที่ต้องยืนยันตัวตน มักจะต้องกรอกเลข 13 หลักบนบัตรประชาชน และถ่ายเอกสาร เซ็นสำเนาถูกต้อง ซึ่งแน่นอนว่า...

JOB