Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN digital-id

ธปท. เปิดทางธนาคารพาณิชย์ให้บริการ Digital ID ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมในด้านระบบงาน บุคลากร และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ (ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเทคโ...

ครม. เห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ. Digital ID แล้ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. Digital ID) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ...

ความเข้าใจผิดๆ กรณียกเลิกสำเนาบัตรประชาชน เสี่ยงต่อความปลอดภัย?

จากการกรณีของการที่ภาครัฐยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เกิดข้อวิพากวิจารณ์ต่างๆนานาในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น Techsauce ได้พูดคุยถึงกรณีดังก...

จีนและ WeChat เตรียมเปิดใช้บัตรประชาชนดิจิทัล ภายใน ม.ค. 2018

จีนเตรียมเปิดใช้ "บัตรประชาชนดิจิทัล" ผ่าน WeChat เริ่มทดลองที่ 'กวางโจว' เป็นที่แรก ใช้จริงทั่วประเทศจีนภายในเดือนมกราคม 2018......

เตรียมบอกลาการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน! รัฐและเอกชนเร่งพัฒนา Digital ID ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อว่าทุกคนเคยเจอปัญหาเวลาที่จะต้องสมัครใช้บริการจากภาครัฐหรือเอกชน เมื่อเวลาที่ต้องยืนยันตัวตน มักจะต้องกรอกเลข 13 หลักบนบัตรประชาชน และถ่ายเอกสาร เซ็นสำเนาถูกต้อง ซึ่งแน่นอนว่า...