LATEST IN Digital ID

จีนและ WeChat เตรียมเปิดใช้บัตรประชาชนดิจิทัล ภายใน ม.ค. 2018

จีนเตรียมเปิดใช้ "บัตรประชาชนดิจิทัล" ผ่าน WeChat เริ่มทดลองที่ 'กวางโจว' เป็นที่แรก ใช้จริงทั่วประเทศจีนภายในเดือนมกราคม 2018......

เตรียมบอกลาการถ่ายสำเนาบัตรประชาชน! รัฐและเอกชนเร่งพัฒนา Digital ID ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อว่าทุกคนเคยเจอปัญหาเวลาที่จะต้องสมัครใช้บริการจากภาครัฐหรือเอกชน เมื่อเวลาที่ต้องยืนยันตัวตน มักจะต้องกรอกเลข 13 หลักบนบัตรประชาชน และถ่ายเอกสาร เซ็นสำเนาถูกต้อง ซึ่งแน่นอนว่า...

JOB