Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Chayanis Tuntearapong

chayanis-tuntearapong

[email protected]

Story (1)

มาทำความรู้จัก Thinking Machines บริษัทที่ปรึกษาด้านข้อมูลที่กำลังมาแรงในฝั่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ในโลกของธุรกิจนั้น ข้อมูลมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และ สามารถสร้างธุรกิจให้ขยับตัวได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล แต่หลาย ๆ บริษัทมักประสบปัญหาว่าไม่รู้จะเริ่มต้นในการใช้ข้...