LATEST IN TECH & BIZ

10 สัญญาณของ Toxic Culture หรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษ

10 สัญญาณที่บ่งบอกว่าองค์กรของคุณมีวัฒนธรรมที่เป็นพิษหรือ Toxic Culture

Washbox24 : Thai laundry startup making busy worker's life easier

I strongly believe some of our readers in the city are always using laundry service. However there are some problems which the existing shops can't solve certain kind of situation,...

ทำความรู้จัก WASHBOX24 หนึ่งเดียว STARTUP ไทยในงานเวทีโลก SEEDSTARS WORLD

เชื่อว่าผู้อ่านหลายคนในนี้ โดยเฉพาะชีวิตคนกรุง ใช้บริการซักรีดกันอยู่เป็นประจำ และอาจประสบปัญหาต่างๆ เช่น บางร้านก็ไม่ได้เปิดตลอด เรื่องคุณภาพและบริการไม่ดี ราคาแพง เป็นต้น Washbox...

Startup คืออะไร?

ภาพบริษัท startup แห่งหนึ่งขณะกำลังนำเสนองานให้นักลงทุนดู จาก DEMO Conference startup company หรือบริษัทเกิดใหม่ มักจะเป็นคำที่ใช้เรียกบริษัททางด้านเทคโนโลยีใน Silicon Valley ที่สห...

JOB