สภาอุตสาหกรรมจัดงานประชุม Exponential Manufacturing Thailand 2019 พลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล /* */ /* */

สภาอุตสาหกรรมจัดงานประชุม Exponential Manufacturing Thailand 2019 พลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019 การประชุมสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของไทยสู่ระดับสากล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019" การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับความร่วมมือจาก Singularity University (SU) ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นํานวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลก จาก Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ฝ่ากับดักของภาคอุตสาหกรรม โดยงานประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

โดยร่วมกับบริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จัดงาน Exponential Manufacturing Thailand 2019 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะมีการนําผู้เชี่ยวชาญที่จะนำความรู้มาถ่ายถอด นำพาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีการพัฒนาและเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมทั้งจะสามารถช่วยผลักดันให้ภาพรวมอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไทยอย่างยั่งยืน

ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนากลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงสาเหตุของการจัดงานในครั้งนี้ว่าในปัจจุบันทั่วทั้งโลก ได้เกิด disruption หลายบริษัทใหญ่ต่างโดนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี งานประชุมในครั้งนี้จะเป็นการนำความองค์ความรู้จากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเครื่องมือ และประสบการณ์ เพื่อช่วยในการผลักดันประเทศไทยให้พัฒนา ก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งในเวทีโลกได้

โดยผู้ร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 40-50% เป็นผู้นำที่มีส่วนสำคัญในการผลักดัน GDP ของประเทศทั้งสิ้น อนันดารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้ามา disruptive อยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้บทบาทของภาคอุตสาหกรรมและการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวกันอย่างหนัก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้เท่าทันกับเทคโนโลยี ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีหลายอุตสาหกรรมได้ นําระบบอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น"

งานในครั้งนี้ถือเป็นการช่วยคนไทยในการเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในฐานะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมไทย เพื่อเชื่อมโยงงานด้านอุตสาหกรรม ระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และต่างประเทศ โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นระดับ SMEs จึงตระหนักดีถึงความจําเป็นที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า

ทั้งนี้ การที่สภาอุตสาหกรรมฯ มา เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” ที่กําลังจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 พฤษภาคมนี้  เพื่อตอกย้ำนโยบาย Industry Transformation ของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่มีความชัดเจนในการให้ความสําคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งวิทยากรกว่า 15 ท่านที่ถูกเชิญมานั้นล้วนแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกที่ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ปัญญาประดิษฐ์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม และถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเปิดรับ เปิดกว้าง และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้ อุตสาหกรรมมองเห็นทิศทางที่จะต้องก้าวไปข้างหน้า และพบโลกทัศน์ใหม่ ในการที่จะยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้ ก้าวไกลสู่โลกอนาคต

สําหรับการจัดงานตลอดทั้ง 2 วัน จะมีผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และนักธุรกิจระดับโลกกว่า 1,000 คน โดยสาระสําคัญจะมุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่กําลังมีบทบาทและเข้ามาเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยจากการผลิตมวลมาก หรือ Mass Production ให้ก้าวสู่ขั้นต่อไปของการแข่งขันในตลาดโลกนั้น เทคโนโลยีเป็นเรื่องสําคัญมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลใน ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีการให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว โดยได้มีการบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาคําหนึ่งคือ Singularity เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยจุดที่สมองกลจะเก่งเท่ามนุษย์ และความก้าวหน้าต่างๆ จะเป็นเชิงทวีคูณ หรือ Exponential Growth การเติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเตรียมตัว 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจาก คอร์

ซึ่งในการนี้มีการจัดตั้ง Singularity University ที่ศูนย์ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการติดตามและคาดการณ์ถึงความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และในทุกสาขาอาชีพอุตสาหกรรม แล้วมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยน ความเห็นกัน เพื่อจะได้ปรับปรุงให้ทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในอดีตนั้นการถ่ายทอดความรู้ ความเห็นดังกล่าว จะจัดที่สหรัฐอเมริกาและผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่จะได้เข้าร่วมสัมมนาโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขกว่า เจ็ดหลัก แต่วันนี้ ทางสภาอุตฯ ได้นําผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Singularity University มาให้เล่าให้พวกเราฟัง ในหัวเรื่อง Exponential Manufacturing และแลกเปลี่ยนความเห็นกันถึงกรุงเทพฯ ก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้ให้พวกเราชาว อุตสาหกรรมจะได้มาเปิดโลกทัศน์ร่วมกันนะครับ

งานประชุมสุดยอด “Exponential Manufacturing Thailand 2019” ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหลากองค์กรชั้นนํา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, บางจาก, เครือเจริญโภคภัณฑ์, พลังงานบริสุทธิ์, อินโดรามา เวน เจอร์ส, ทรู คอร์ปอเรชั่น, เบอร์ลี่ ยุคเกอร์, ซิสโก้, สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้, ไออาร์พีซี, ปตท, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และซินเน็ค (ประเทศไทย)

โดยในเบื้องต้นรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมมีดังนี้

  1. อันเดร เวกเนอร์ ประธานฝ่ายการผลิตด้วยระบบดิจิทัล มหาวิทยาลัย Singularity University เป็นผู้ก่อตั้งและประธานผู้บริหาร Authentise เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ด้วยระบบสามมิติ และโอกาสของการกระจายการผลิต จะมาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ  “การผลิตแบบมีความคล่องตัวสูง เพื่อนําไปสู่อุตสาหกรรม 4.0”
  2. ดร. อันยา บอยเซ่น อาจารย์และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ คณะไมโครและนาโนเทคโนโลยีที่ Technical University of Denmark มหาวิทยาลัย Singularity University เธอมีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องกลจุลภาคและนาโน เทคโนโลยี ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัล Villum Kann Rasmussen, EliteForsk Award เธอยังได้รับรางวัลผู้วิจัย ดีเด่น 'Sapere Aude' จากสภาการวิจัยค้นคว้าอิสระของเดนมาร์ก จะมาพูดในหัวข้อ "เทคโนโลยีการพิมพ์ชีวภาพจะช่วยเปลี่ยนโฉมวงการแพทย์ได้อย่างไร”
  3. เจสัน ดันน์ นักบุกเบิกระดับนานาชาติในด้านการใช้สอยพื้นที่เพื่อธุรกิจ การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน เมื่อปี 2557 เขาได้รับการยอมรับและจัดอันดับเป็นหนึ่งใน ผู้ประกอบการหนุ่มสาวรุ่นใหม่ “30 Under 30” (โดยนิตยสารฟอร์บส) จะมาพูดในหัวข้อ "การผลิตนอกโลก”
  4. รัสส์ แอนโกลด์ CTO และผู้ร่วมก่อตั้ง Ekso Bionics โดยเทคโนโลยี Exoskeleten ของเขาได้ช่วยผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่สมองและเส้นประสาทไขสันหลังเพื่อฟื้นฟู เทคโนโลยีที่ใช้สําหรับการก่อสร้างการผลิตและการใช้งาน อุตสาหกรรม จะมาพูดในหัวข้อ “วิศวกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยให้คนเปลี่ยนความคิดเรื่องขีดจํากัดด้านกายภาพที่มีอยู่และสร้างสิ่งที่น่า อัศจรรย์ได้สําเร็จ”

เกี่ยวกับ SINGULARITY UNIVERSITY (SU)

เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมระดับโลกซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีผลกระทบอย่างก้าวกระโดด เพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก และเพื่อสร้างอนาคตอันอุดมสมบูรณ์สําหรับมนุษย์ทุกคน โดยมีแผนการการทํางานร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้บุคคลและองค์กรต่างๆ เกิดการเรียนรู้ เข้าถึงและสร้างสรรค์โซลูชั่นอันล้ําหน้าด้วยการใช้ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ่นยนต์และชีววิทยาดิจิทัล (Digital Biology) โดยครอบคลุมทั้งโปรแกรมการศึกษาต่างๆ การสัมมนา เวิร์คช็อปเชิงนวัตกรรม โปรแกรมเพื่อผลักดันผู้นําองค์กรและธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ โครงการเพื่อผลประโยชน์ทางสังคม รวมถึงแหล่งข่าวสารและข้อมูลออนไลน์

ติดตามรายละเอียดงาน พร้อมบทสัมภาษณ์เบื้องลึกเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่ Techsauce เร็วๆ นี้

RELATED ARTICLE

Responsive image

วัคซีน Moderna ได้รับการอนุมัติจาก อย. ของสหรัฐอเมริกาให้ใช้ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปได้

วัคซีน Moderna ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) จากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 17 ปี โดยเป็นการฉีดแบบชุด 2 เข็มห่างกัน1 เดือน ...

Responsive image

ไทยประกันชีวิต เดินหน้าแผนการเสนอขายหุ้นสามัญ หนุนเข้าตลาดฯระดมทุน 3.7 หมื่นล้าน เคาะ IPO 16 บาทต่อหุ้น

“ไทยประกันชีวิต” ก้าวสู่มิติใหม่ เดินหน้าแผนการเสนอขายหุ้น IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต กำหนดราคาเสนอขายที่ 16.00 บาทต่อหุ้น จำนวนรวมไม่เกิน 2,316,7 ล้านหุ้น ค...

Responsive image

30 มิถุนายนนี้ xCash เปลี่ยนโฉมเป็น 'INFINYX' แอปแลกคะแนนสะสมจบครบ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล

รู้จัก INFINYX แอปเดียวจบครบ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัล ยกระดับระบบการแลกคะแนนสะสม เปิดให้อัปเกรด 30 มิถุนายน นี้...