Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN innovation

เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย - เปิดตัวกองทุนที่ลงทุนในนวัตกรรมพลังงานสะอาด โดย Bill Gates และนักลงทุนทุ่มเงินไปมากกว่า 1.7 แสนล้าน

Bill Gates เป็นผู้นำในการทุ่มเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลล่าร์ เพื่อกองทุนที่มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของอากาศโดยลงทุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพลังงานสะอาด......

Breaking News: การปรับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศครั้งใหญ่!

วันนี้มีข่าวใหญ่ออกมาจากรัฐบาลเกี่ยวกับโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยา แขนงต่างๆ ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ...

The Agile Corporate – Does it Exist? 5 Ways Corporates Can Create a Culture of Innovation in the Digital Era

Here are some statistics that might make corporates feel shaky on their feet: The average Fortune 100 company has a 14-year lifespan – less than that of Facebook who is turning 14 ...

Exclusive: สัมภาษณ์พิเศษไขความลับอิสราเอลกับการสร้าง Startup ด้านนวัตกรรม

ทุกครั้งที่ทีมงานนึกถึงประเทศอิสราเอลทีไร มักทำให้ต้องนึกถึงประเทศที่สามารถสร้างบริษัทที่มาพร้อมนวัตกรรมชั้นสูง ก่อนหน้าที่ Tech Startup จะบูมในบ้านเรา ถ้าใครทำงานอยู่ในภาคธุรกิจไอ...

JOB