Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN martech

ADA เผยบทบาทของ data ในปี 2020 เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทาง MarTech ของประเทศ

ADA เผยบทบาทของ data ในปี 2020 เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดทิศทาง Martech ของประเทศ...

ข่าวกินรวบวงการ Data และ CRM อีกครั้งเมื่อ Salesforce เข้าซื้อกิจการ Tableau

เป็นข่าวกินรวบอีกงานของธุรกิจสาย Data Analytic และ CRM เมื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Salesforce เข้าซื้อกิจการ Data Visualization Company ชื่อดังที่ หลายองค์กรชั้นนำ รวมถึงในไทยก็ใช้อยู่หลาย...

IBM เผยรายงานแนวโน้มการตลาด 2019 เปิดนิยามนักการตลาด “มาร์เท็คเตอร์” ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ AI

IBM เผยรายงานแนวโน้มการตลาดประจำปี 2562 ระบุนักการตลาดสายพันธุ์ใหม่กำลังเกิดขึ้นและก้าวขึ้นมายืนแถวหน้า ท่ามกลางกระแสการใช้ AI ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักการตลาดในปัจจุบัน......

Introducing Computerlogy: The key to turning your social media stats into business

It’s undeniable that social media is one of the most powerful tools in the world right now, and one that is bound to only continue growing exponentially in years to come. In the ag...