LATEST IN Tax

บริษัท Startup ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไหม?

บริษัท Startup อาจจะมีคำถามว่ากิจการของตนมีภาระต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่? ดังนั้นจึงควรเข้าใจก่อนว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Startup......

เป็นบริษัท Startup ต้องเสียภาษีไหม?

1 ในเรื่องที่เหล่า Startup หรือคนที่ต้องการจะทำ Startup อาจจะละเลยหรือไม่ทันได้คิดตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มทำบริษัทก็คือเรื่องการเสียภาษี จะมารู้ตัวอีกทีก็อาจเจอสรรพากรมาทวงถามแล้ว เรา...

JOB