Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SAUCY THOUGHTS

NFT จะสร้าง Value ได้อย่างไร ? ไขข้อสงสัยจากมุมมองนักการตลาดกับ อ๋อง - ผรินทร์

หากมองว่า NFT เป็นเพียงภาพ ๆ หนึ่ง คุณค่าของมันก็จะอยู่แค่ RAW Material แต่ถ้าให้คุณค่าของ NFT เป็นอะไรที่มากกว่า มันก็สามารถสร้างประโยชน์ได้มหาศาล

นวัตกรรมสร้างได้ ผู้นำต้องเปลี่ยน คนต้องพร้อม

หลากหลายองค์กรทุ่มเทด้านเงินทุนมหาศาล พยายามนำความรู้ใหม่ๆ จนถึงการเสาะแสวงหาเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมาใช้ แต่ก็ต้องมาประสบปัญหาใหญ่และฝังรากลึก คือคนในองค์กรบางส่วนไม่สามารถเป...

สร้างนวัตกรรมแสนล้านบาทกับ MedVentures Incubation Program

เมื่อกล่าวถึงเรื่อง Medtech ในประเทศไทย ก็มักเกิดคำถามว่า เราจะทำอย่างไรให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเทศไทยจะเป็น Medical hub ของเอเชียได้อย่างไร Techsauce ชวน...

ถอดบทเรียนงาน Techsauce กับการปรับตัวของอุตสาหกรรม MICE จาก Offline Events สู่ Virtual Events

การเเพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นเหมือตัวเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีหลายอย่างให้สามารถเข้ามาตอบรับกับวิถีชีวิตมากขึ้นการปรับตัวของแต่ละอุตสาหกรรมโดยใช้ความสามารถของเทคโนโลยีจึงเป็นเหมือน "โ...

PwC เผย COVID-19 กระตุ้นให้พนักงานเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัล แต่หลายกลุ่มไม่ได้รับโอกาส

PwC เผย COVID-19 กระตุ้นให้พนักงานเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยพนักงาน 40% เผยว่าทักษะดิจิทัลของตนเองพัฒนาขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ แต่มีหลายกลุ่มไม่ได้รับโอกาส...

amazon global selling ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของนักธุรกิจหญิงไทย เนื่องในวันสตรีสากลปี 64

amazon global selling (เอจีเอส) ร่วมแบ่งปันเรื่องราวแห่งความสำเร็จของนักธุรกิจหญิงชาวไทยเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลประจำปี 2564 ภายใต้ธีม 'เลือกที่จะท้าทาย'...